Algemeen
Het opleiden van muzikanten neemt binnen de harmonie een belangrijke plaats in. In principe is iedereen die een hout-, koper- of slaginstrument wil gaan bespelen welkom. De harmonie heeft een eigen slagwerkgroep, van waaruit tevens doorgestroomd kan worden als slagwerker naar het harmonieorkest. De harmonie vindt het belangrijk dat iedereen een instrument kan leren spelen en doet dit door het bieden van een kwalitatief hoge opleiding in samenwerking met Kumulus of een eigen docent, een instrument in bruikleen te geven en leerlingen intensief te begeleiden zodat zij hun plaats in het orkest kunnen innemen.

Blokfluitopleiding
Op 6-8 jarige leeftijd (groep 3-4-5 van de basisschool) kunnen kinderen starten met de blokfluitopleiding. In groepen van max. 8 kinderen wordt geleerd de blokfluit te bespelen. Verder is er aandacht voor het notenschrift en voor algemene muzikale vorming zoals het ontwikkelen van gehoor, ritmegevoel, samenspel etc. De blokfluitopleiding duurt in principe 2 (school)jaren, afhankelijk van de leeftijd en vordering van een leerling. Na ca. 1 ½ jaar maken de leerlingen kennis met de verschillende instrumenten die deel uitmaken van het harmonieorkest door middel van zgn. kennismakingslessen. Hierin zal aan de hand van interesse en talenten van een leerling enerzijds en de bevindingen van de docenten anderzijds een instrumentkeuze gemaakt worden.
Ieder jaar start er aan het begin van het schooljaar een nieuwe groep onder leiding van Els Claessens, tevens dirigente van ons jeugdorkest. De kosten voor de blokfluitopleiding bedragen € 15,- per maand plus de eenmalige aanschaf van de blokfluit en de lesboeken. Deze blijven eigendom van de leerling.

NIEUWE BLOKFLUITGROEP GAAT STARTEN
Muziekmaken is leuk en het is nóg leuker om het samen te doen! Op dinsdag 12 november start een nieuwe groep blokfluitleerlingen. De blokfluit is ideaal om kinderen op een makkelijke en leuke manier de basiskennis van muziek te leren en het plezier van muziekmaken te laten ervaren. Kinderen die het leuk lijkt om blokfluit te gaan spelen en om muziek te gaan maken,  zijn van harte welkom om tijdens de eerste twee lessen op dinsdag 12 november en/of dinsdag 19 november om 17:50 uur te komen kijken in het scoutinggebouw in Bunde.
Bekijk hier het aanmeldformulier!
Vragen? Mail naar .

 

Opleiding instrument
De opleiding gebeurt door eigen muziekdocenten en in samenwerking met Kumulus, lessen vinden plaats in het scoutinggebouw te Bunde of in de openbare school de Bundeling(Kumulus). In principe zijn er opleidingsmogelijkheden voor alle harmonie-instrumenten, mits er een instrument vrij is bij de harmonie. Blokfluit is een pré, doch geen noodzaak. Kinderen vanaf groep 6 kunnen in principe direct starten op een instrument.
Aanschaf van een instrument is niet nodig. Een instrument wordt door de harmonie in bruikleen gegeven.
De kosten van onze opleiding bedragen € 35,63 per maand voor jeugdleden t/m 21 jaar en € 42,42 per maand voor volwassenen. Leden die lessen volgen, zijn overigens vrijgesteld van het betalen van contributie bij onze vereniging.

Naast de opleiding op het betreffende instrument worden leerlingen geacht deel te nemen aan de theorieles, die gratis wordt aangeboden. Deze lessen vinden 1 maal per week plaats in het scoutinggebouw en worden gegeven door Els Claessens en/of Jacques Claessens, beiden aan onze harmonie verbonden als docenten en dirigenten. Daarnaast kunnen Kumulus leerlingen ook een theoriecursus kosteloos bij de muziekschool volgen.
Het examen bestaat uit twee delen, t.w. een theorietoets en een praktijktoets. De toetsing kan bij de vereniging en /of bij Kumulus plaatsvinden, afhankelijk van het feit waar onze leerling de opleiding genoten heeft.

De Muziekschool Kumulus kent een speciale opleiding voor verenigingsmuzikanten, de z.g. HAFA opleiding. Naast de instrumentele opleiding hoort bij ieder examen een cursus theorie. De HAFA opleiding kent 4 examens; HaFa A t/m D. HAFA diploma's zijn officieel erkende diploma's.
De kosten voor de opleiding bij Kumulus worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de gemeente Meerssen. Deze tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.


Opleiding drumband, slagwerkgroep
De harmonie beschikt over een eigen slagwerkgroep die, naast actief te zijn als drumband op straat, ook actief is als slagwerkgroep met podiumconcerten waarbij alle soorten slaginstrumenten gebruikt worden, inclusief melodisch slagwerk zoals marimba, xylofoon vibrafoon en klokkenspel.
De opleiding hiervoor wordt ook verzorgd door onze eigen vereniging op woensdagavond.
Docent: Rick Maassen
Na ongeveer 1,5 - 2 jaar kunnen de drumbandleerlingen in de drumband instromen. Vanuit de drumband kan er eventueel doorgestroomd worden als slagwerker (drumstel, melodisch slagwerk, pauken, percussie etc.) in het jeugdorkest en de harmonie.
Kosten € 28.50 per maand. Leden die lessen volgen, zijn overigens vrijgesteld van het betalen van contributie bij onze vereniging.


De Bungelkes
Om nieuwe leerlingen zo snel mogelijk het plezier van samenspelen te laten ervaren, mogen beginnende leerlingen na 3-5 maanden les op hun instrument instromen bij de Bungelkes.
Hier wordt voor het eerst met elkaar samen muziek gemaakt. De groep is te zien als voorbereiding op de instroom in het jeugdorkest, afhankelijk van de voortgang is dit na 1 ½ tot 2 jaar aan de orde.
Repetitie: zaterdag, 17.00 -17.30 uur met uitzondering van de schoolvakantie, in Basisschool Franciscus.


Jeugdorkest
Harmonie & Drumband St. Agnes kent een eigen jeugdorkest, dit is ons leerlingenorkest. Het jeugdorkest repeteert 1x per week op zaterdagavond van 17.30 – 19.00 uur in de Basisschool Franciscus onder leiding van Jacques Claessens.
Het jeugdorkest geeft zelf enkele optredens per jaar. Ook oudere leerlingen of volwassenen, die zijn begonnen met muziekmaken komen en mogen in de jeugdorkest. Het jeugdorkest is als voorbereiding op de instroom in het harmonieorkest. Na het behalen van het HaFa-A diploma zijn de leerlingen welkom in het grote orkest.
Repetitie: zaterdag, 17.30 – 19.00 uur met uitzondering van de schoolvakantie, in Basisschool Franciscus.

 

 

De jeugdorkest tijdens het Sylvesterconcert 2011

Belangrijke zaken

Blokfluitleerlingen geven zich op voor minimaal een half jaar. Blokfluit en lesboeken kunnen aangeschaft worden via de harmonie en zijn voor rekening van de leerling. Aanmelden van nieuwe leerlingen bij Kumulus kan 1 maal per jaar. Indien de aanmelding plaatsvindt onder vermelding van de harmonie dan heeft men recht op een subsidieplaats. Let op, er zijn een beperkt aantal subsidieplekken beschikbaar via de gemeente Meerssen. Deze plekken worden toegekend op basis van datum van inschrijving. In het uitzonderlijke geval dat men buiten de subsidieregeling zou vallen krijgt de inschrijver en de vereniging hiervan bericht. Uitschrijven kan 1 maal per jaar schriftelijk voor de door Kumulus gestelde uiterlijke datum. De aanschaf van de benodigde lesboeken zijn voor rekening van de leerling, behalve als de harmonie of Drumband het lesboek/muziekstuk zelf in de lesboekenbibliotheek heeft liggen. De leerlingen krijgen een instrument van de vereniging in bruikleen. Dit houdt in dat het instrument alleen gebruikt mag worden voor de lessen en gebruik binnen de eigen vereniging. Indien men het instrument op een andere lokatie wil gebruiken kan men dit aanvragen bij het bestuur van de vereniging.